Data integritetspolicy

INTEGRITETSDEKLARATION 

Bläddra ner för vår cookiepolicy  

SAMMANFATTNING 

Tack för att du besöker vår webbplats och för ditt intresse för PlusDental. Skyddet av dina  personuppgifter är av högsta prioritet för oss på Sunshine Smile GmbH (”Sunshine Smile” eller ”PlusDental”). 

Sunshine Smile är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter så som den  beskriv i denna integritetsdeklaration (”Integritetsdeklarationen”). Genom denna  Integritetsdeklaration vill vi informera dig om hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i  enlighet med gällande lag. Denna Integritetsdeklaration beskriver bland annat vilken information som  vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål som vi samlar in och  använder personuppgifterna. Integritetsdeklarationen beskriver också dina rättigheter och hur du kan  hävda dem. 

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att förstå hur och varför vi använder dina personuppgifter,  har vi sammanfattat den viktigaste informationen om behandlingen i det här första avsnittet. Fullständig  information om behandlingen finns nedan. 

Om du har några frågor om denna Integritetsdeklaration, vår användning av dina personuppgifter eller  om du vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

Materiell omfattning 

Denna Integritetsdeklaration gäller för PlusDentals behandling av personuppgifter i förhållande till dig  som användare av PlusDentals tjänster, vars personuppgifter vi erhåller i samband med våra tjänster. 

Insamlade personuppgifter  

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Information  om dig som vi kan komma att behandla är till exempel kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, information  om tandhälsa, tandhistorik, eventuella föreliggande tillstånd, diagnoser, tandpositioner, användarnamn,  lösenord och annan information som tillhandahålls av dig i e-post, vår app eller vår livechatt.  

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är huvudsakligen den information som du  förser oss med när du använder våra tjänster, det vill säga när du kommer i kontakt med oss för att få  våra tandskenor och om du registrerar ett användarkonto. Vi kan också samla in personuppgifter om  dig för att kunna föra din patientjournal i enlighet med vår rättsliga förpliktelse att föra sådan journal  och från den enhet som du använder när du besöker vår webbplats osv. 

Vi använder cookies 

PlusDental samlar in data via cookies för att kunna tillhandahålla våra tjänster, förbättra våra tjänster och analysera användningsstatistiken på vår webbplats. I vårt meddelande om cookies lämnar vi mer  information om hur vi använder cookies. Du hittar cookiepolicyn om du bläddrar nedåt.

Vår användning av dina personuppgifter  

Vi på PlusDental använder dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet på bästa och mest  lämpliga sätt. Vi använder och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål (läs den  fullständiga versionen av Integritetsdeklarationen nedan för mer detaljerad information):  

 • tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive administration av betalning och  kundrelation 

 • tillhandahålla vår webbsida och analysera användningen av den

 • marknadsföra våra tjänster via till exempel nyhetsbrev, sociala medier osv. • uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive följa patientuppgiftslagen 

 • fastställa och försvara rättsliga anspråk

 • förhindra bedrägeri. 

Om du väljer att registrera ett konto hos oss behandlar vi även dina personuppgifter  för dessa ytterligare ändamål: 

 • administration och tillhandahållande av ditt användarkonto 

 • administration och tillhandahållande av våra tjänster 

 • genomförande av användarundersökningar. 

Vi använder inte dina personuppgifter för något annat oförenligt ändamål. 

I den fullständiga versionen av vår Integritetsdeklaration nedan får du mer information om till exempel  varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter som vi sparar för att uppnå ändamålen  med behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.  

Vår delning av dina personuppgifter  

Dina personuppgifter behandlas av noggrant utvalda tjänsteleverantörer, till exempel leverantörer av  IT-tjänster, betaltjänstleverantörer och leverantörer av spårningstjänster. Vi delar också dina  personuppgifter med din valda tandläkarpraktik.  

Mer information om vilka personuppgifter som delas och med vem finns i den fullständiga versionen  av Integritetsdeklarationen nedan. 

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part.  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka  de samlades in i enlighet med denna Integritetsdeklaration. När vi inte längre behöver dina  personuppgifter tar vi bort dem från våra system, databaser och säkerhetskopior. I den fullständiga versionen av Integritetsdeklarationen nedan hittar du mer information om hur länge vi sparar dina  personuppgifter för de olika ändamålen. 

Vi kan också bli tvungna att spara dina personuppgifter av andra skäl, som för att uppfylla rättsliga  förpliktelser eller för att skydda våra rättsliga intressen eller för andra viktiga allmänintressen.

Dina rättigheter  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och vad vi gör med  dessa uppgifter. Du har också rätt till viss kontroll över dina personuppgifter. Därför har du i vissa fall  rätt att få ut dina personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade och begära begränsning  av behandlingen. Dessutom har du under vissa förhållanden rätt att invända mot behandlingen av dina  personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, har du alltid rätt  att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. 

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa den fullständiga versionen av  Integritetsdeklarationen nedan. 

Kontaktuppgifter  

Om du har några frågor om den här Integritetsdeklarationen, vår behandling av dina personuppgifter,  eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss på något av följande sätt:  

Sunshine Smile GmbH 

Post- och besöksadress: Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland 

E-post: info@plusdental.se 

Telefon: +46 850 280 854 

Webbsida: www.plusdental.se

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@plusdental.de eller vår postadress genom att  lägga till ”FAO Data Protection Officer”.

INTEGRITETSDEKLARATION 

FULLSTÄNDIG INFORMATION 

1. Om PlusDental 

Denna integritetsdeklaration (”Integritetsdeklarationen”) gäller för PlusDentals behandling  av personuppgifter i förhållande till dig som användare av PlusDentals tjänster, vars  personuppgifter vi erhåller i samband med våra tjänster. 

Den beskriver hur Sunshine Smile GmbH, reg.nr HRB 191754 (”Sunshine Smile” eller  ”PlusDental”) som personuppgiftsansvarig samlar in, använder, lämnar ut, lagrar och i övrigt  behandlar dina personuppgifter. 

Vi respekterar din rätt till integritet och åtar oss att följa gällande dataskyddsregler och skydda  dina rättigheter. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som  vi samlar in om dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. 

Denna Integritetsdeklaration beskriver bland annat vilken information som vi samlar in om  dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål som vi samlar in och använder  personuppgifterna. Integritetsdeklarationen beskriver också dina rättigheter och hur du kan  hävda dem. 

2. Personuppgiftsansvarig 

Sunshine Smile är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och  ansvarar för att säkerställa att behandlingen sker i överensstämmelse med gällande lag. Du  hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna Integritetsdeklaration. 

3. Vilka personuppgifter använder vi? 

Information som du förser oss med 

Du kan förse oss med information om dig själv när du använder någon av våra tjänster. Beroende på vilka tjänster som du använder kan denna information omfatta:

 • kontakt- och identifieringsinformation som namn, e-postadress och telefonnummer 

 • hälsodata som information om tandhälsa, tandhistorik, eventuella föreliggande tillstånd,  diagnoser, tandpositioner, läkemedel, information om allergier, överkänsligheter och  fotografier av tandbildningen  

 • demografiska data som adress, kön och födelsedatum

 • användaruppgifter som e-postadress, användarnamn, lösenord och IP-adress

 • meddelandedata som övrig information som tillhandahålls av dig i e-post, vår app eller vår  livechatt.

4. Information som vi samlar in om dig 

Beroende på vilka tjänster som du använder kan vi samla in information om dig som kan  inkludera 

 • patientjournaldata och dokumentation från våra behandlingar som information om  allmän hälsa, vårdbakgrund, diagnoser, orsak till mer betydande åtgärder och information  om vidtagna och planerade åtgärder 

 • enhetsdata som information relaterad till din enhet och din användning. Dessa data kan  inkludera tekniska data och relaterad information om enheten som används för våra tjänster,  inklusive enhets-ID, unikt push-ID, IP-adress, webbläsartyp, operativsystem,  applikationsprogramvara och kringutrustning, användningsmönster och sidbesök.  

5. Hur använder vi din information, för vilka ändamål och med vilken rättslig grund?  

Vår användning av dina personuppgifter  

Vi på PlusDental använder dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet på  bästa och mest lämpliga sätt. Vi använder och behandlar dina personuppgifter för följande  ändamål (läs den fullständiga versionen av Integritetsdeklarationen nedan för mer detaljerad  information):  

 • tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive administration av betalning och kundrelation 

 • kommunicera med dig om du inte är kund eller annan kommunikation utanför  kundrelationens omfattning

 • tillhandahålla vår webbsida och analysera användningen av den 

 • marknadsföra våra tjänster via till exempel nyhetsbrev, sociala medier osv. • uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive följa patientuppgiftslagen

 • fastställa och försvara rättsliga anspråk 

 • förhindra bedrägeri. 

Om du väljer att registrera ett konto hos oss behandlar vi även dina personuppgifter för  dessa ytterligare ändamål: 

 • administration och tillhandahållande av ditt användarkonto 

 • administration och tillhandahållande av våra tjänster

 • genomförande av användarundersökningar. 

Nedan får du mer information om till exempel varför vi behandlar dina  personuppgifter, vilka personuppgifter som vi sparar för att uppnå ändamålen med  behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingen: Tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive administration av betalning och kundrelation

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund för våra tandskenstjänster. Detta omfattar ett nödvändigt informationsutbyte mellan oss angående vår tandskenstjänst och andra personuppgifter som vi måste behandla för att kunna förse dig med våra produkter och tjänster. Som exempel behöver vi behandla uppgifter om din tandhälsa för att kunna bedöma om en behandling med tandskenor är lämplig för dig och för att förse dig med rätt produkter och behandlingar.

 • Personuppgifter: Kontakt- och identifieringsinformation, hälsodata inklusive tandhistorik och demografiska data

 • Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av vårt avtal med dig.

 • Lagringstid: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla gällande rättsliga förpliktelser.

Ändamål med behandlingen: Administration och tillhandahållande av ditt användarkonto

Vad vi gör: Om du väljer att registrera ett konto hos oss behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla ditt användarkonto.

 • Personuppgifter: Användaruppgifter

 • Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av vårt avtal med dig, då vi bedömer att PlusDental har ett intresse av att behandla dina användaruppgifter för att kunna administrera och förse dig med ett användarkonto så att du kan boka en tid på en av våra partnerkliniker. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att fullfölja detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.

 • Lagringstid: Vi använder en registreringsprocedur som kallas ”double opt-in”. Det innebär att din registrering slutförs först när du har bekräftat den genom att klicka på länken i ett bekräftelsemeddelande som skickas till dig för detta ändamål. Om din bekräftelse inte tas emot inom 24 timmar raderas din registrering automatiskt från vår databas.

Ändamål med behandlingen: Kommunicera med dig om du inte är kund eller annan kommunikation utanför kundrelationens omfattning Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om du inte är kund hos oss eller om kontakten inte är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

 • Personuppgifter: Kontakt- och identifieringsinformation

 • Rättslig grund: Samtycke. Vi samlar in ditt uttryckliga samtycke för användning av din e-postadress som inte är tekniskt nödvändig. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 (1) lit. b GDPR, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR eller på ditt samtycke Art. 6 para. 1 lit. a GDPR om detta begärdes

 • Lagringstid: Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen av dem om vi är tvungna att lagra dem under en längre period på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir oförändrade.

Ändamål med behandlingen: Tillhandahålla vår webbsida och analysera användningen av den Vad vi gör: När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna visa vår webbplats, för statistisk utvärdering och för att säkerställa problemfri drift av webbplatsen.

 • Personuppgifter: Enhetsdata

 • Rättslig grund: Berättigat intresse, då vi bedömer att PlusDental har ett intresse av att använda tekniskt nödvändiga cookies för att vår webbplats ska fungera. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att fullfölja detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål. Samtycke. Vi samlar in ditt uttryckliga samtycke för användning av cookies som inte är tekniskt nödvändig.

 • Lagringstid: Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen av dem om vi är tvungna att lagra dem under en längre period på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter.

Ändamål med behandlingen: Marknadsföra våra tjänster via till exempel nyhetsbrev, sociala medier

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig med marknadsföring av våra tjänster via nyhetsbrev, sociala medier osv.

 • Personuppgifter: Kontakt- och identifieringsinformation, enhetsdata

 • Rättslig grund: Samtycke. För direktmarknadsföring, via till exempel vårt nyhetsbrev, behandlar vi bara dina personuppgifter om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det. Berättigat intresse. I förhållande till andra marknadsföringsaktiviteter bedömer vi att PlusDental har ett berättigat intresse av att tillhandahålla marknadsföring till dig. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att fullfölja detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.

 • Lagringstid: Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen av dem om vi är tvungna att lagra dem under en längre period på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter. Dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål behandlas under gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook Inc, Instagram Inc, Twitter Inc. och Pinterest Inc. och vi har ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med dem.

Ändamål med behandlingen: Uppfylla våra rättsliga förpliktelser, inklusive följa patientdatalagen Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, som att föra en patientjournal i enlighet med patientuppgiftslagen och förpliktelser enligt bokförings- och skattebestämmelser.

 • Personuppgifter: Kontakt- och identifieringsinformation, hälsodata, demografiska data och patientjournaldata

 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

 • Lagringstid: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla gällande rättsliga förpliktelser.

Ändamål med behandlingen: Fastställa och försvara rättsliga anspråk

Vad vi gör: Vi behandlar dina uppgifter för att fastställa och försvara våra rättsliga anspråk.

 • Personuppgifter: Kontakt- och identifieringsinformation, demografiska data och enhetsdata

 • Rättslig grund: PlusDental har ett berättigat intresse av att skydda PlusDental från rättsliga anspråk. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att fullfölja detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.

 • Lagringstid: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk i händelse av tvist.

Ändamål med behandlingen: Förhindra bedrägeri Vad vi gör: När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar din IP-adress och övervakar bokningsaktiviteten för adressen, det vill säga antalet bokningar som görs, för att vi ska kunna identifiera bedräglig användning av webbplatsen.

 • Personuppgifter: IP-adress

 • Rättslig grund: Berättigat intresse då vi bedömer att PlusDental har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ändamålet att förebygga bedrägerier. Vi säkerställer att den behandling som detta innebär är nödvändig för att fullfölja intresset och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.

 • Lagringstid: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk i händelse av tvist.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål  för vilka de samlades in i enlighet med denna Integritetsdeklaration. När vi inte längre  behöver dina personuppgifter tar vi bort dem från våra system, databaser och säkerhetskopior. 

I tabellerna ovan hittar du mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter för  olika ändamål. 

När ditt konto sägs upp kommer dina uppgifter att raderas. Av tekniska skäl kan dina  uppgifter dock lagras i upp till 30 dagar efter uppsägningen. Det kommer då inte längre att vara möjligt att använda PlusDentals tjänster.

Vi kan bli tvungna att spara dina personuppgifter av andra skäl, som för att uppfylla rättsliga  förpliktelser eller för att skydda våra rättsliga intressen eller för andra viktiga allmänintressen.

7. Med vem delar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas av noggrant utvalda tjänsteleverantörer, till exempel  leverantörer av IT-tjänster, betaltjänstleverantörer och leverantörer av spårningstjänster. Vi  delar också dina personuppgifter med din valda tandläkarpraktik. Personuppgifter kan överföras för att utföra vissa uppgifter inom vår företagsgrupp. Om vi överför personuppgifter till företag inom koncernen sker detta i administrativt syfte med ett legitimt intresse och på en grund som överensstämmer med de rättsliga kraven, särskiltendast för att utföra vissa uppgifter, t.ex. kundkommunikation och support, behandlingsplanering, produktion och logistik.  Vi kan också i vissa fall vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter eller  andra tredje parter i samband med revisioner och domstolsförfaranden eller liknande skäl. 

Med undantag för vad som uttryckligen anges här kommer vi inte att dela, sälja eller handla med dina personuppgifter till någon tredje part.

8. Var behandlar vi dina personuppgifter? 

PlusDental behandlar dina personuppgifter främst inom EU/EES. I vissa fall kan vi överföra  dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något  sådant land, säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas och att överföringen sker i  enlighet med gällande lag. 

Vid överföring till ett land som saknar ett beslut av Europeiska kommissionen om adekvat  skyddsnivå, använder vi de standardavtalsklausuler som har utfärdats av Europeiska  kommissionen som rättslig grund för överföringen, tillsammans med eventuella ytterligare  erfordrade säkerhetskrav. Du hittar dem här: http://ec.europa.eu/justice/data protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. 

9. Dina rättigheter 

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter finns  på sista sidan i den här Integritetsdeklarationen. 

Du har på skriftlig begäran rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få  uppgifter rättade och under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade innan  lagringsperioden löper ut. 

PlusDental ansvarar för att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad  efter mottagandet av din begäran. Vi har rätt att förlänga denna period med ytterligare två  månader vid behov om din begäran är komplex eller om vi har mottagit ett stort antal  begäranden. Vi informerar dig om alla sådana förlängningar inom en månad efter  mottagandet av din begäran, tillsammans med orsakerna till fördröjningen och information  om din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Vi på PlusDental vidtar alla rimliga och möjliga åtgärder för att meddela alla mottagare av  dina personuppgifter om alla rättelser, raderingar eller begränsningar som utförs av oss. På  din begäran informerar vi dig också om vilka tredje parter som vi har delat dina  personuppgifter med. 

All information och kommunikation och alla åtgärder som vi vidtar är kostnadsfria för dig.  Om den åtgärd som du begär är uppenbarligen ogrundad eller överdriven har vi rätt att  debitera dig en administrativ avgift för att förse dig med den begärda informationen eller  utföra den begärda åtgärden eller vägra att uppfylla din begäran.

Tillgång till dina personuppgifter 

Detta innebär att du har rätt att begära information om vår användning av dina  personuppgifter. Du har också rätt att utan kostnad begära en kopia av dina personuppgifter  som vi behandlar. Vi kan dock komma att debitera dig en rimlig administrativ avgift för att  förse dig med ytterligare kopior av sådan information. Om du gör din begär om tillgång via  elektroniska medel, som e-post, förser vi dig med informationen i ett vanligt förekommande  elektroniskt format. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få de personuppgifter som vi behandlar, och som du har tillhandahållit oss, i  ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätt att överföra  dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om 

 • vi grundar vår behandling av dessa uppgifter på ditt samtycke, eller 

 • vi grundar det på uppfyllandet av ett avtal med dig, och 

 • behandlingen utförs automatiskt. 

Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att få dessa personuppgifter överförda direkt från  oss till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rättelse av dina personuppgifter 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller  komplettera personuppgifter som du eller vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller  vilseledande. Du har också rätt att komplettera personuppgifterna med ytterligare uppgifter  om relevant information saknas. 

Radering av dina personuppgifter 

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi måste radera dem om: • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in 

 • vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke, du återkallar ditt samtycke och det inte  finns någon annan rättslig grund för behandlingen 

 • du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter grundat på vårt berättigade intresse  och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre 

 • personuppgifterna inte har behandlats lagligen, eller 

 • vi är skyldiga att radera personuppgifterna på grund av en rättslig förpliktelse. 

Det kan dock finnas krav enligt tillämplig lag eller andra tvingande skäl som hindrar oss från  att radera dina personuppgifter omedelbart. Om så är fallet kommer vi att sluta använda dina  personuppgifter för alla andra skäl än för att följa gällande lag eller det relevanta tvingande  skälet.

Rätt att begränsa behandlingen 

Detta innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att  begära begränsning av behandlingen 

 • under den tidsperiod som vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har begärt  rättelse av dina personuppgifter 

 • när behandlingen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas 

 • när Sunshine Smile som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för  de ändamål för vilka de samlades in, men du kräver att vi sparar informationen för att  fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller 

 • under den tid då vi fastställer om våra berättigade intressen väger tyngre än din rätt till  integritet efter att du har invänt mot en behandlingsaktivitet som vi grundar på våra  berättigade intressen. 

Din rätt att invända mot behandlingen 

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi grundar på våra  berättigade intressen. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta  behandlingen om vi har ett tvingande berättigat skäl till behandlingen som väger tyngre än  dina intressen, rättigheter eller friheter, eller om fortsatt behandling är nödvändig för att  fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Du kan alltid kontakta oss för mer  information om det balanstest som har utförts. 

Din rätt att återkalla ditt samtycke 

Vid behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke, har du alltid rätt  att återkalla samtycket när som helst genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter  i slutet av denna Integritetsdeklaration. 

Din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten 

Du har rätt att lämna in ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till  tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, som också är vår ledande  tillsynsmyndighet, och du hittar mer information på deras webbplats https://www.imy.se/

10. Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörigt tillträde, ändring och radering. 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Därför har  PlusDental vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot  obehörigt tillträde, ändring och radering. 

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som i väsentlig utsträckning kan påverka dig eller dina  personuppgifter, till exempel när det föreligger risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kontaktar vi dig och informerar dig om vad vi gör och vad du kan göra för att minska den här  risken. 

11. Meddelande om cookies 

PlusDental använder cookies och liknande tekniker, till exempel pixlar. Vi använder de data  som samlas in via cookies för att förbättra våra tjänster, tillhandahålla våra tjänster och  analysera användningsstatistiken på vår webbplats. I vårt meddelande om cookies lämnar vi  mer information om hur vi använder cookies. Du hittar meddelandet om cookies om du  bläddrar nedåt. 

12. Vi använder Google Tag Manager

Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Med hjälp av Google Tag Manager verktyget kan vi integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv  användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inga oberoende analyser. Tag Manager verktyget i sig är en cookie-fri domän och registrerar inte personuppgifter. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA. Användningen av Google Tag Manager baseras på Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. I den mån motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande baserat på art. 6 (1) (a) GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

13. Hubspot CRM

Vi använder Hubspot CRM på den här webbplatsen. Leverantören är Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (nedan kallad Hubspot CRM). Hubspot CRM gör det bland annat möjligt för oss att hantera befintliga och potentiella kunder och kundkontakter, att kommunicera med dig samt att planera och genomföra marknadsföringsaktiviteter i linje med dina intressen. Hubspot CRM gör det möjligt för oss att fånga, sortera och analysera kundinteraktioner via e post, sociala medier eller telefon i flera olika kanaler. De personuppgifter som samlas in på detta sätt kan utvärderas och användas för kommunikation med den potentiella kunden eller marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Hubspot CRM gör det också möjligt för oss att samla in och analysera våra kontaktpersoners användarbeteende på vår webbplats. Användningen av Hubspot CRM grundar sig på Art. 6(1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. Om samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6(1) (a) GDPR; samtycket kan återkallas när som helst. För mer information hänvisas till Hubspots integritetspolicy: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Uppgiftsöverföring till USA baseras på EU- kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield

Avtal om databehandling

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Hubspot CRM. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att Hubspot CRM behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

14. Användning av Amplitude (endast i appen)

Vi använder "Amplitude" från Amplitude Inc, 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA i våra appar. Amplitude gör det möjligt för oss att bättre förstå och optimera appanvändarnas användningsbeteende. Mer information finns i Amplitudes integritetspolicy: https://amplitude.com/privacy.  Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Amplitude för att genomföra de strikta europeiska dataskyddsbestämmelserna.

15. Hur uppdaterar eller ändrar vi denna Integritetsdeklaration?

Integritetsdeklarationen kan uppdateras med vissa mellanrum för att återspegla förändringar  i vår insamling och användning av dina personuppgifter. Du informeras om alla väsentliga  ändringar med rimlig framförhållning (till exempel via e-post eller på plattformen) men vi  rekommenderar också att du granskar denna Integritetsdeklaration från tid till annan för att  säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar. 

Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen innan den  ändrade Integritetsdeklarationen träder i kraft. 

Den senaste versionen finns alltid på vår webbsida (www.plusdental.se). 

16. Kontaktinformation 

Tveka inte att kontakta oss på PlusDental om du har några frågor om Integritetsdeklarationen  eller behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter. 

Sunshine Smile GmbH, reg.nr HRB 191754 

Post- och besöksadress: Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland 

E-post: info@plusdental.se 

Telefon: +46 850 280 854 

Webbsida: www.plusdental.se 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@plusdental.de eller vår postadress  genom att lägga till ”FAO Data Protection Officer”. 

*********************************** 

Meddelande om cookies 

 

1. Cookies och liknande tekniker 

Vi på Sunshine Smile GmbH (”Sunshine Smile” eller ”PlusDental”) använder cookies och  liknande tekniker (nedan kallade cookies) på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra  din användarupplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra  tjänster och vår kommunikation. Nedan följer en detaljerad förklaring av vilka val du kan  göra när det gäller cookies och hur vi använder dem. 

Se även vår Integritetsdeklaration ovan angående hanteringen av dina personuppgifter.

2. Vad är cookies och liknande tekniker? 

Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator, mobil eller surfplatta. Vissa  är nödvändiga för att du ska kunna utnyttja webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra  används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigeringen på webbplatsen. 

3. Vilka typer av cookies och relaterade tekniker använder PlusDental? 

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser och tjänster enklare att använda och för att  kunna anpassa våra webbplatser och tjänster efter dina intressen och behov. Genom att  använda cookies som håller reda på vad du tidigare har visat intresse för, kan vi visa dig  relevant information som förhoppningsvis stämmer överens med dina personliga preferenser. 

I allmänhet kategoriserar vi våra cookies och deras användning på följande sätt:

 • Nödvändiga cookies 

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats till  dig. De gör det möjligt för oss att komma ihåg val som du gör om till exempel  språk, om du är privatkund eller företagskund eller om du har lagt en produkt i  varukorgen.  

Dessa nödvändiga cookies omfattar även statistikcookies som gör det möjligt att  samla in statistik som används för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen (till  exempel för att se antalet besökare på webbplatsen och hur de använder den). 

 • Marknadsföringscookies 

Dessa cookies placeras inte ut av PlusDental utan av våra affärspartners. De gör det  möjligt för oss att rikta relevant marknadsföring till dig. Om du inaktiverar dessa  cookies får du mer allmänna annonser som inte är anpassade till dig. 

 • Personanpassningscookies  

Vi använder personanpassningscookies för att anpassa upplevelsen och  kommunikationen på vår webbplats efter dina behov. Det gör det möjligt för oss att  visa produktförslag och sökresultat som är mer lämpliga för dig.  

Cookies stannar kvar på din enhet under olika tidsperioder beroende på syftet med  cookien. Som exempel kommer en cookie som är nödvändig för att webbplatsen ska fungera endast att finnas på enheten medan du använder webbplatsen, medan en  cookie som krävs för att känna igen dig och dina preferenser när du återvänder till  webbplatsen kommer att finnas kvar på din enhet under en längre tidsperiod.  

4. Nedan visar PlusDentals webbplatscookies som används för att dela data med  tredje parter och hur du kan kontrollera användningen av cookies 

Nedan följer en lista över tredjeparts marknadsförings- och personanpassningscookies som vi för närvarande använder: 

Upphovsman: Google Analytics, Google Ireland Limited

 • Syfte: Informationen används för att tillhandahålla utvärderingar av användningen av PlusDentals webbplats, sammanställa aktivitetsrapporter och andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. Läs mer i deras integritetspolicy här.

 • Typ: Marknadsföring/personanpassning

 • Välja bort: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Utgångsdag: Upp till 24 månader

Upphovsman: Google Ads

Upphovsman: Hotjar Ltd

 • Syfte: Informationen används för att mäta och utvärdera användningsbeteendet på PlusDentals webbplats. Läs mer i deras integritetspolicy här

 • Typ: Marknadsföring/personanpassning

 • Välja bort: https://www.hotjar.com/opt-out

 • Utgångsdag: 1 år

Upphovsman: Facebook Inc.

Upphovsman: Instagram, Inc.

5. Hantering av samtycke 

Det finns flera sätt att hantera användningen av dina cookies. När du går in på vår  webbplats dyker en banner upp med allmän information om vår användning av cookies. Du  ges möjlighet att samtycka till vår användning av cookies eller att avböja. Om du avböjer  kommer vi inte att använda de cookies som du avböjer, om de inte är nödvändiga för att  webbplatsen ska fungera. En del av vår tjänst kanske inte fungerar som avsett om du  avböjer cookies. 

 • För att blockera enskilda upphovsmän till cookies på vår webbplats kan du följa  länkarna i tabellen ovan till den relevanta partens webbplats. 

 • Du kan ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din  webbläsare eller enhet. Gå till webbläsarens eller enhetens inställningar för att lära  dig mer om hur du justerar inställningar för cookies. Du kan till exempel välja att  blockera alla cookies, endast godkänna cookies från första part (cookies som  

placeras ut av den webbplats som du besöker) eller radera cookies när du stänger  webbläsaren. Observera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar om du  blockerar eller raderar cookies. 

 • Du kan också besöka www.youronlinechoices.com/se/dina-val för att kontrollera  inställningarna för intressebaserad annonsering från olika nätverk. 

 • Om du vill dra tillbaka ett tidigare givet samtycke kan du göra det via webbläsaren.  Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. En del av våra tjänster fungerar  kanske inte som avsett om du blockerar eller raderar cookies. 

6. Ändringar i vårt meddelande om cookies 

PlusDental kan uppdatera detta meddelande genom att publicera ändringar på sin  webbplats. Om vi behöver ditt samtycke kommer vi att begära det nästa gång du besöker  webbplatsen. 

Datum för den senaste ändringen: 2021.01.21 

7. Kontakta oss 

Kontakta oss gärna på något av följande sätt om du har frågor eller vill ha mer information: Post- och besöksadress: Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland

E-post: info@plusdental.se Telefon: +46 850 280 854 Webbsida: www.plusdental.se

Boka ditt besök