Villkor

Allmänna villkor

1. Kontakt

Sunshine Smile GmbH (fortsättningsvis PlusDental), Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland. Telefon: 0049 30 54908000. E-port: info@plusdental.se. Registernummer: HRB 191754. Registeransvarig domstol: Amtsgericht Charlottenburg. Styrelseledamöter Dr. Peter Baumgart, Lukas Brosseder, Eva-Maria Meijnen.

Alla frågor om förfarandet, eventuella klagomål eller andra frågor kan ställas till den centrala e-postadressen, info@plusdental.se, eller via telefonsamtal till PlusDental, telefonnummer 0046 (0)8 502 808 54.

2. Definitioner

För att underlätta läsningen används den generiska maskulina formen i det följande. Kvinnliga och andra könsidentiteter ingår uttryckligen, när innehållet så kräver.

3D-scanning betyder intraoral 3D-scanning utförd av den Samarbetande tandläkaren av användarens över- och underkäke.

Användare betyder alla fysiska personer som loggar in/registrerar sig på den hemsida som tillhör plusdental.se eller, där så är möjligt, genom PlusDental-appen.

Användarkonto betyder den lösenordskyddade delen av PlusDental-hemsidan som skapas individuellt för användaren när denne loggar in/registrerar sig på plusdental.se eller, i förekommande fall, i PlusDental-appen, och genom vilket beställningar framförallt hanteras och användaren och PlusDental kan kontakta varandra.

Avtagbar Retainer är de avtagbara retainer-skenor som tillverkas individuellt för varje användare av PlusDental eller en tredje part på uppdrag av PlusDental.

Behandlingsplan betyder den plan som tagits fram av den Samarbetande tandläkaren för individuell behandling av användaren med implantattjänster eller för korrigering av en felställd tand med tandställning från PlusDental.

Behandlingsförslag betyder ett förslag för att korrigera en felpositionerad tand med tandställning eller för behandling av mellanrum mellan tänder med implantattjänst från PlusDental, inklusive en före-och-efter-simulering som skapas individuellt för användaren av en Samarbetande tandläkare på basis av ett tandavtryck, 3D-scanning eller DVT.

DVT betyder avbildning genom digital volymtomografi för lämplighetstestet.

Före-och-efter-simulering är den 3D-visualisering av användarens över- och underkäke som skapas utifrån det digitala tandavtrycket eller en 3D-scanning eller DVT och som består av bilder av användarens tanduppsättning från tidpunkten då tandavtrycket, 3D-scanningen eller DVT-undersökningen gjordes, till dess en potentiellt framgångsrik behandling med produkter från PlusDental avslutats.

Implantattjänster avser alla tjänster som PlusDental behöver för att förse användaren med tandimplantat, inklusive individuell tillverkning av PlusDental eller av tredje part på uppdrag av PlusDental och försäljning av produkter.

Lämplighetstest betyder undersökning av användaren (inklusive 3D-scanning och DVT) på en partnerpraktik för att kontrollera om implantattjänster är lämpliga

Onlinekontroll är det frågeformulär som administreras för en första kontroll av användarens lämplighet för implantattjänster från PlusDental.

Produkter betyder alla varor och tjänster som erbjuds av PlusDental på plusdental.se eller, i förekommande fall, genom PlusDental-appen.

Preliminär rådgivning betyder ett telefonsamtal mellan användaren och en expert från PlusDental.

Samarbetande tandläkare betyder tandläkare i Tyskland eller annat EU-land som har ett avtal med PlusDental. De utför sitt tandvårdsarbete under eget ansvar. PlusDental har rätt att utfärda professionella instruktioner till Samarbetande tandläkare.

Slutlig fotokontroll innebär kontroll av behandlingsframsteg och tandstatus i slutet av den första behandlingsplanen. Den är bland annat relevant för att kontrollera användarens rätt till en (gratis) uppföljande korrigering av PlusDental.

Slutlig matchningsprocess avser beräkningen av avvikelsen mellan den faktiska tandpositionen och den planerade slutliga tandpositionen baserat på en 3D-skanning för att kontrollera användarens behörighet till en kostnadsfri uppföljningskorrigering.

Tandskenor är de Tandskenor (så kallade skenor eller aligners) som tillverkas individuellt för den enskilde användaren av PlusDental eller av tredje part på uppdrag av PlusDental i enlighet med behandlingsplanen.

Tjänster betyder alla tjänster som erbjuds av PlusDental på plusdental.se eller, i förekommande fall, genom PlusDental-appen, inklusive försäljning av produkter.

Förfiningsbehandling innebär finjustering av behandlingsresultatet efter att den tidigare behandlingsplanen har genomförts.

3. Första användning/registrering/tidsbokning/Skapande och underhåll av användarkontot

3.1 Användning av PlusDentals tjänster kräver att användaren registrerar sig/loggar in för att boka tid för en första konsultation eller boka tid för 3D-scanning vid ett av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare på plusdental.se eller, i förekommande fall, i PlusDental-appen.

För att göra detta måste användaren tillhandahålla minst följande uppgifter: 

 • För- och efternamn, telefonnummer

 • E-postadress

 • Svar på hälsofrågor om eventuella kontraindikationer som kan förhindra att användaren behandlas med Tandskenor från PlusDental.

3.2 Användaren försäkrar att alla uppgifter och all information som denne tillhandahåller i samband med ansöknings-/registreringsprocessen och frågorna avseende lämplighet är korrekta och fullständiga. Användaren får inte ansöka om/registrera ett användarkonto i en annan persons namn eller utge sig för att vara en annan fysisk person.

3.3 Användaren ansvarar för att användarkontot hanteras på säkert och konfidentiellt sätt. Vid inloggning/registrering måste användaren ange ett tillräckligt säkert lösenord. Användaren måste hålla sitt lösenord hemligt och noggrant säkra åtkomsten till sitt användarkonto. Användare måste informera PlusDental omedelbart om det finns tecken på att ett användarkonto har missbrukats av tredje part. PlusDental kommer bara att begära lösenord av användarna i samband med inloggning på plusdental.se eller i PlusDental-appen.

3.4 Användaren försäkrar att han har rätt att vidarebefordra och meddela alla uppgifter som avser hans profil och särskilt att han inte bryter mot tredje parts äganderätt eller dataskyddsföreskrifterna.

3.5 Användningen av PlusDentals tjänster kräver att ett användarkonto skapas och upprätthålls via plusdental.se eller i PlusDental-appen under hela behandlingsperioden. Om användaren raderar sitt användarkonto under pågående behandling är det inte längre möjligt att använda PlusDentals tjänster. Det finns ingen rätt till återbetalning av belopp som användaren har betalat om användarkontot raderas.

4. Föremål för avtalet/tjänsterna och förfarande 

4.1 PlusDental är en kommersiell leverantör av Tandskenor och implantattjänster.

4.2 I den mån PlusDental använder sig av tredje part för att fullgöra sina avtalsförpliktelser ska inget avtalsförhållande upprättas med dessa tredje parter. PlusDental ska förbli användarens enda avtalspartner.

4.3 Tjänsterna från PlusDental är endast tillgängliga för fysiska personer över 18 (arton) år som har full rättskapacitet.

4.4 Presentationen av produkterna på plusdental.se och, i förekommande fall, i PlusDental-appen utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande presentation av de produkter som PlusDental potentiellt kan erbjuda. 

4.5 Behandlingen av användaren med individuellt tillverkade Tandskenor eller implantattjänster från PlusDental kräver ett i förväg avgivet positivt samtycke från en av PlusDentals Samarbetande tandläkare om användarens allmänna lämplighet för behandling med PlusDentals produkter. (i) vid behandling med tandställningar, ta och skicka fotografier och svara på lämplighetsfrågorna eller eller skicka en 3D-skanning av över- och underkäken som görs på ett av PlusDentals konsultationsställen eller på en Samarbetande tandläkares mottagning, eller (ii), för implantattjänster, en positiv onlineundersökning, en positiv första intervju och ett positivt lämplighetstest.

4.6 Behandling med Tandskenor från PlusDental

4.6.1 Förfarande

4.6.1.1 Genom att klicka på knappen ”Boka tid” kan användaren boka ett personligt besök för 3D-scanning av käken och fotografering vid ett av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare.

4.6.1.2 3D-scanningen utgör inte en skyldighet för användaren att köpa de specialtillverkade tandställningarna.

4.6.1.3 Innan 3D-scanningen framställs skall användaren svara på frågor avseende lämplighet, med information om tandhälsa och tandstatus. I samband härmed inhämtas uppgifter om eventuella felriktade tänder, tidigare sjukdomar, tidigare Tandskenor och allmän tandhälsa.

4.6.1.4 Om den information som användaren tillhandahåller som svar på frågorna om lämplighet utesluter behandling av användaren med Tandskenor från PlusDental (negativ bedömning av Samarbetande tandläkare), kommer PlusDental att rekommendera att användaren kontaktar en lokal tandläkare eller ortodontist. I sådant fall kan behandling av användaren med Tandskenor från PlusDental inte genomföras.

4.6.2 Lämplighet för behandling av användarens bettfel med PlusDental tandställningar

4.6.2.1 Om användaren beslutar att låta framställa en 3D-scanning vid något av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare för att fastställa sin tandstatus, skickas 3D-scanningen och de foton som tagits (ansiktet framifrån, profil, tanduppsättning med munspridare) till en eller flera Samarbetande tandläkare efter att scanningen gjorts. Med hjälp av denna 3D-scanning, fotografierna och svaren på frågorna om lämplighet gör den Samarbetande tandläkaren en bedömning (avtal) för PlusDentals räkning om huruvida PlusDentals produkter är lämpliga för att korrigera användarens bettfel.

4.6.2.2 Den Samarbetande tandläkarens bedömning skickas till användaren tillsammans med en före-och-efter-simulering inom 21 dagar efter att scanningen har gjorts på ett konsultationsställe eller på den Samarbetande tandläkarens mottagning eller efter att Plus Dental har bekräftat mottagande av samtliga avtryck, fotografier och svar på frågorna om lämplighet via e-post.

4.6.2.3 Före-och-efter-simuleringen utgör en prognos avseende ett planerat behandlingsresultat. Behandlingsframgång är inte enbart avhängig användarens efterlevnad av den behandlingsplan som tagits fram av den Samarbetande tandläkaren (särskilt avseende hur regelbundet och hur länge tandskenan ska användas), utan också respektive användares anatomi och individuella egenskaper.

4.6.2.4 Genom att före-och-efter-simuleringen skickas och behandlingsplanen tillhandahålls i det skyddade användarkontot erbjuder PlusDental användaren att ingå ett behandlingsavtal för behandling med tandställning i den utsträckning som anges i behandlingsplanen samt ett avtal om arbete och material för de Tandskenor som krävs för behandlingen.

4.6.2.5 I händelse av en negativ bedömning, dvs. om den Samarbetande tandläkaren anser att användaren inte är lämplig för behandling med Plus Dentals produkter av skäl som har med användarens tänder att göra, kommer användaren att informeras om detta via e-post. 

4.7 Tillhandahållande av implantattjänster av PlusDental

4.7.1 Förfarande

4.7.1.1 Om användaren efter genomgången onlineundersökning på PlusDentals hemsida är kandidat för behandling med implantattjänster från Plus Dental kan han boka en icke-bindande preliminär konsultation. Om inga kontraindikationer för implantattjänster från PlusDental föreligger efter telefonkonsultation och utfrågning kan användaren under detta telefonsamtal boka tid för en lämplighetsundersökning med 3D-scanning av de aktuella käkarna samt DVT hos den Samarbetande tandläkaren.

4.7.1.2 Varken det preliminära samtalet eller lämplighetsundersökningen innebär att användaren förbinder sig att använda PlusDentals implantattjänster.

4.7.1.3 I samband med onlineundersökningen och den preliminära konsultationen skall användaren svara på frågor om lämplighet med information om tandhälsa och tandstatus. Lämplighetsfrågorna täcker också ytterligare uppgifter som skall inhämtas, särskilt om eventuella tidigare sjukdomar och om allmän tandhälsa.

4.7.1.4 Om den information som användaren tillhandahåller som svar på frågorna om lämplighet utesluter behandling av användaren med implantattjänster från PlusDental (negativ bedömning av Samarbetande tandläkare), kommer PlusDental att rekommendera att användaren kontaktar en lokal tandläkare eller implantatspecialist. I sådant fall kan behandling av användaren med implantattjänster från PlusDental inte genomföras.

4.7.2 Användarens tandstatus och dennas lämplighet för behandling med implantattjänster från PlusDental

4.7.2.1 De fynd som görs vid de undersökningar som genomförs av den Samarbetande tandläkaren som en del av lämplighetsundersökningen (inklusive 3D-scaning, DVT) skickas därefter till den Samarbetande tandläkaren. På grundval av dessa fynd och svaren på lämplighetsfrågorna gör den Samarbetande tandläkarenen en bedömning (avtal) för PlusDentals räkning avseende användarens lämplighet för implantattjänster och produkter från PlusDental. 

4.7.2.2 Den Samarbetande tandläkarens bedömning skickas till användaren tillsammans med en före-och-efter-simulering inom 21 dagar efter att en lämplighetsundersökning utförts hos den Samarbetande tandläkaren.

4.7.2.3 Före-och-efter-simuleringen utgör bara en prognos avseende ett potentiellt behandlingsresultat, vilket inte kan garanteras. Behandlingsframgång är inte enbart beroende av att användaren följer den Samarbetande tandläkarens instruktioner, utan också av respektive användares anatomi och individuella egenskaper.

4.7.2.4 Genom att före-och-efter-simuleringen skickas till det skyddade användarkontot erbjuder PlusDental användaren att ingå ett avtal för behandling med implantattjänst i den utsträckning som anges i före-och-efter-simuleringen samt ett avtal om arbete och material för de borrmallar och överbyggnader som krävs för behandlingen.

4.7.2.5 I händelse av en negativ bedömning, dvs. om tandläkaren i partnerpraktiken anser att användaren inte är lämplig för behandling med implantattjänster eller Plus Dentals produkter av skäl som har med användarens tänder att göra, kommer användaren att informeras om detta via e-post. 

4.8 Orderhantering och leverans 

4.8.1 Om användaren beslutar sig för behandling med PlusDentals produkter efter en positiv bedömning av den Samarbetande tandläkaren meddelar användaren PlusDental sitt beslut genom användarkontot.

4.8.2 PlusDental bekräftar mottagande av meddelande enligt 4.8.1 av de Allmänna villkoren med e-post.

I detta eller i ett separat e-postmeddelande, dock senast i samband med leveransen av produkterna, skickas avtalstexten (bestående av beställningen, allmänna villkor och beställningsbekräftelse) av PlusDental till kunden i ett hållbart datamedium (e-postmeddelande eller utskrift på papper) (avtalsbekräftelse). Avtalstexten kommer att lagras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

4.8.3 Vid mottagande av meddelande enligt punkt 4.8.1 i dessa Allmänna villkor träffas ett behandlingsavtal och ett avtal om arbete och tjänster för Tandskenor eller borrmallar och överbyggnader som skall tillverkas individuellt i enlighet med behandlingsplanen mellan användaren och PlusDental, i enlighet med punkterna 4.6.2.4 och 4.7.2.4 av dessa Allmänna villkor. 

4.8.4 Efter mottagande av meddelande enligt punkt 4.8.1 i de Allmänna villkoren förorsaker PlusDental att påbörja tillverkning av Tandskenor eller borrmallar som skall tillverkas individuellt för användaren. Tillverkningen av de individuellt tillverkade överbyggnaderna inleds så snart som den Samarbetande tandläkaren bedömer att implantaten är fullständigt läkta. PlusDental förbehåller sig rätten att inte själva tillverka de individuellt tillverkade tandställningarna, borrmallarna eller överbyggnaderna utan att överlåta tillverkningen till tredje part (stödpersoner). Denna tredje part kan ha sitt säte och tillverkningsanläggning utomlands. Inget avtalsförhållande ska upprättas mellan PlusDentals stödpersoner och användaren. PlusDental förblir användarens enda avtalspartner.

4.8.5 Användaren samtycker till att fakturor och kreditfakturor endast skapas elektroniskt.

4.9 Behandlingsförlopp

4.9.1 Det specifika behandlingsförloppet bestäms av den behandlingsplan som upprättats av den Samarbetande tandläkaren. Målet med behandlingen hos PlusDental är att uppnå tandstatus enligt behandlingsplanen. Idealiskt sett uppnås detta i och med att den första behandlingsplanen är färdigställd. I ett antal fall är detta dock inte fallet. Då är en eller flera uppföljande korrigeringar nödvändiga.

4.9.2 Användaren förbinder sig (i) vid behandling med tandställningar, att förse den Samarbetande tandläkaren med bilder av sin tanduppsättning vid de tidpunkter som anges i behandlingsplanen, vilka skall tas av användaren i enlighet med bruksanvisningen för tandställningarna och ladda upp dessa i PlusDental-appen, och (ii), vid behandling med implantattjänster, samarbeta i genomförandet av den behandlingsplan som upprättats av den Samarbetande tandläkaren. För detta skall han följa den Samarbetande tandläkarens instruktioner.

4.9.3 För all behandling med Tandskenor måste tandställningarna för över- och underkäke bäras i enlighet med instruktionerna i behandlingsplanen. 

4.9.4 Behandlingen är avslutad när PlusDental förklarar den avslutad. PlusDental utför en sista fotokontroll och informerar användaren om resultatet eller om behandlingens slut.

4.9.5 Om den faktiska tandstatusen vid slutförandet av den första behandlingsplanen efter bekräftelse från PlusDental avviker avsevärt från före-och-efter-simuleringen har användaren rätt till en kostnadsfri ny behandling enligt följande villkor:

 • Användaren har meddelat PlusDental sin önskan om en ny behandling inom sex veckor efter den slutliga fotokontrollen; och

 • Användaren har fått en ny 3D-skanning hos en samarbetande tandläkare; och

 • den slutliga matchningsprocessen bekräftar en avvikelse på mer än 0,4 mm från den senaste före- och eftersimuleringen; och

 • Användaren har uppfyllt kraven i art. 4.9.2 och Art. 4.9.3 under hela behandlingen.

PlusDental kommer att informera användaren om huruvida han/hon har rätt till en efterföljande korrigering utan kostnad. Om något av ovanstående villkor inte är uppfyllt kan användaren begära en efterföljande korrigering på egen bekostnad. PlusDental är friat att erbjuda den efterföljande korrigeringen. PlusDental kommer att informera användaren om kostnaderna för den efterföljande korrigeringen.

4.9.6 Användaren kan kontakta PlusDentals jourtelefon med allmänna frågor, förslag och problem på 0049 030 54 908 000 eller via e-post till kundsupport på info@plusdental.se. Om frågan avser behandling av en Samarbetande tandläkare eller om det föreligger ett medicinskt problem kommer frågan att besvaras av den Samarbetande tandläkaren.

5 Användarens åligganden

5.1 Användaren är medveten om att underlåtenhet att följa behandlingsplanen eller de instruktioner som gäller för behandling med tandställningen eller den Samarbetande tandläkarens instruktioner kan leda till oönskade effekter avseende behandlingsresultatet.

5.2 Användaren skall omgående rådgöra med en tandläkare eller ortodontist, vid behov på akutmottagning, i akuta medicinska fall.

5.3 Användaren förbinder sig att omedelbart informera PlusDental om alla förändringar i sitt personliga hälsotillstånd.

5.4 Om användaren är gravid måste behandlingen med tandreglering påbörjas efter förlossningen. Om användaren blir gravid under behandlingen med tandreglering måste PlusDental omedelbart informeras. PlusDental rekommenderar att behandlingen pausas i detta fall. Under pausen kommer användaren att få avtagbara retainer. PlusDental kommer att besluta om en 3D-skanning måste utföras på nytt. Efter pausen kan behandlingen fortsätta i samråd med PlusDental. PlusDental kommer att besluta om en ny behandlingsplan, inklusive en 3D-skanning, och tillverkning av nya tandskenor är nödvändig. 3D-skanning, behandlingsplanering och produktion sker på PlusDentals bekostnad. Användarens rätt till kostnadsfria tjänster enligt denna punkt 5.4 ska inte gälla om användaren inte informerar PlusDental om sin önskan att fortsätta behandlingen inom tre (3) månader efter leverans.

5.5 Vidare är användaren ansvarig för att se till att de uppgifter han tillhandahåller är fullständiga, korrekta och uppdaterade och att de inte gör intrång i tredje parts rättigheter. 

Särskilt är det förbjudet för användaren att:

 • Använda en annan persons användarkonto, skapa en falsk identitet för plusdental.se eller försöka göra detta

 • Tillhandahålla felaktiga uppgifter

5.6 Om det föreligger specifika indikationer på att en användare bryter mot lagregler, tredje parts rättigheter eller dessa användnings- och affärsvillkor eller om PlusDental har något annat berättigat intresse förbehåller sig PlusDental rätten att vidta följande åtgärder, särskilt att:

 • Radera användarkonton

 • Varna användare

 • Blockera användare tillfälligt eller permanent

6. Priser och leverans

6.1 De priser som anges tillsammans med före-och-efter-simuleringen gäller för PlusDentals tjänster och produkter.

6.2 De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt, i tillämpliga fall.

6.3 Användaren samtycker uttryckligen till att fakturor kan skickas till den e-postadress som han tillhandahållit.

6.4 PlusDentals produkter och tjänster kan betalas genom förskottsbetalning, kreditkort, SEPA Direct Debit (autogiromedgivande), PayPal, Klarna eller avbetalning. Den avgift som meddelas användaren och som skall betalas till PlusDental täcker alla kostnader för tillverkning av de tandställningar, borrmallar och överbyggnader som behövs enligt behandlingsplanen.

6.5 I de fall där användaren väljer avbetalning samarbetar PlusDental med en samarbetspartner. I detta fall ingår användaren också ett köpeavtal med PlusDental. PlusDental överlåter dock kravet på köpeskillingen till samarbetspartnern. Användaren kan sedan ingå ett separat avtal om delbetalning med samarbetspartnern. PlusDental garanterar inte att avtalen mellan användaren och samarbetspartnern ingås. Samarbetspartnern förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll av användaren. Om kreditkontrollen är negativ kommer användaren att informeras om detta innan avtalet med PlusDental ingås. I detta fall kan användaren välja mellan de andra betalningsmetoder som erbjuds.

7. Ingen ångerrätt för användaren för individuellt tillverkade produkter

Användaren har inte ångerrätt med avseende på köp av tandställningar, borrmallar och överbyggnader som tillverkas särskilt för användaren, eftersom dessa inte är prefabricerade produkter utan tydligt skräddarsydda för användarens personliga behov. Användarens beställning av individanpassade Tandskenor eller borrmallar och överbyggnader undantas därför uttryckligen från principen om ångerrätt.

8. Garanti

8.1 För köp av tandställningar, borrmallar och överbyggnader som skall tillverkas av PlusDental gäller lagstadgade garantier enligt Konsumentköplagen, såvida inte det aktuella köpet helt har undantagits från garantin.

8.2 Beskrivningar av tjänster och produkter på annan plats än i dessa Allmänna villkor, särskilt i broschyrer, flygblad, testresultat, på hemsidan osv., såväl som i skriftliga eller muntliga uttalanden av PlusDentals anställda, utgör inte garanterade egenskaper eller garantier.

8.3 Alla frågor rörande anspråk enligt garantin kan skickas till följande e-postadress: https://plusdental.se/.

9. Kompensation/kvittning

Förutom i fall av oomtvistade eller rättsligt fastställda anspråk har användaren inte rätt att reducera eller kvitta den aktuella avgiften. Detta gäller även vid krav på reducering av avgiften. Användaren har rätt att betala avgiften som reserverad betalning och återkräva den i efterhand.

10. Ansvar

10.1 PlusDental och dess ställföreträdare skall inte ansvara för mindre åsidosättanden av sina förpliktelser till följd av oaktsamhet, såvida inte skadeståndsanspråk uppkommer till följd av skada som hotar liv eller hälsa eller till följd av att garantier påverkas och bedrägligt dolda brister föreligger. Vidare skall ansvaret för åsidosättande av skyldigheter, vars fullgörande för det första möjliggör korrekt genomförande av avtalet och vilka användaren regelmässigt kan lita på efterlevs (väsentliga avtalsskyldigheter), inte påverkas. I händelse av mindre överträdelse till följd av oaktsamhet av en väsentlig avtalsskyldighet skall PlusDental och dess ställföreträdare vara ansvariga upp till ett belopp som begränsas av den skada som kan förutses vid tiden för träffande av avtalet och som är typisk för avtalet.

10.2 Användaren är medveten om att före-och-efter-simuleringen utgör en icke-bindande prognos om ett tänkbart behandlingsresultat. PlusDental är därför inte ansvarigt för det medicinska/kosmetiska resultatet och/eller för att behandling med / Tandskenor leder till medicinsk/kosmetisk nytta.

10.3 PlusDentals ansvar enligt Produktansvarslagen och Patientskadelagen påverkas inte.

10.4 Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk som kan framföras av användaren är ett år från det att preskriptionstiden börjar gälla. Dock gäller detta inte för skadeståndsanspråk till följd av skada på liv och hälsa.

11. Kommunikation

11.1 Såvida inte annat överenskommes kan användaren skicka alla meddelanden till PlusDental med e-post eller, i förekommande fall, via användarkontot eller appen. PlusDental kan skicka meddelanden avseende användaren med e-post eller brev till de adresser som användaren har angett som aktuella kontaktuppgifter i sitt användarkonto.

11.2 Användaren samtycker uttryckligen till att all avtalsrelaterad kommunikation, inklusive användarens hälsouppgifter, kan ske med hjälp av (okrypterad) e-post. Användaren är medveten om att endast begränsad sekretess garanteras för okrypterad e-post.

12 Datahantering/dataskydd

12.1 För korrekt genomförande av avtalet är det nödvändigt att inhämta, lagra, bearbeta och använda personuppgifter, inklusive hälsodata, om användaren, särskilt för att översända dessa till Samarbetande tandläkare, tandläkare på partnerpraktiker samt PlusDentals övriga ställföreträdare (Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH samt Sunshine Smile Dental Technologies GmbH samt till tredje part) som har givits i uppdrag att tillverka tandställningarna, borrmallarna eller överbyggnaderna. PlusDental garanterar konfidentiell hantering av dessa uppgifter i enlighet med relevanta lagbestämmelser om dataskydd såväl som bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen i enlighet med PlusDentals separata integritetspolicy.

12.2 Användaren befriar den Samarbetande tandläkaren från dennes medicinska tystnadsplikt gentemot PlusDental. Dessutom befriar användaren PlusDental från dess tystnadsplikt gentemot den Samarbetande tandläkaren gentemot Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH samt Sunshine Smile Dental Technologies GmbH och tredje part som anlitas för tillverkning av tandställningarna.

13 Tredje parts utövande av rättigheter, avtalsöverlåtelse

13.1 För att genomföra avtalet och utöva de rättigheter som tillkommer PlusDental äger PlusDental utnyttja andra företags tjänster, särskilt för vidareutveckling, validering och tillhandahållande av hemsida mm.

13.2 Användaren äger inte överlåta rättigheter och skyldigheter till följd av detta avtal till tredje part. PlusDental har rätt att helt eller delvis överlåta PlusDentals rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom detta avtalsförhållande till tredje part med en uppsägningstid om 4 (fyra) veckor. I sådana fall har användaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

14. Slutbestämmelser

14.1. In den mån PlusDental erbjuder ytterligare tjänster skall dessa Allmänna villkor gälla för dessa tjänster, med undantag för de bestämmelser som uteslutande avser PlusDentals onlinebutik, korrigering av bettfel eller implantattjänster. I alla övriga fall skall de lagstadgade bestämmelserna gälla.

14.2 PlusDental förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor utan att ange något skäl för detta om så krävs till följd av ändringar av lagstiftning eller jurisdiktion eller officiella åtgärder på grund av teknisk utveckling.

14.3 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor helt eller delvis är eller blir ogiltig skall återstående bestämmelser eller avtalet mellan användaren och PlusDental inte påverkas. Parterna skall då ersätta den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som i så stor utsträckning som möjligt uppfyller det ekonomiska syftet med den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen.

14.4 Avtal med PlusDental avfattas och ingås uteslutande på svenska.

14.5 Svensk lag skall gälla.

14.6 Uppfyllelseorten skall vara Stockholm.

Boka ditt besök