Villkor

Allmänna villkor

1. Kontakt

Sunshine Smile GmbH (fortsättningsvis PlusDental), Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland. Telefon: 0046850280854. E-port: info@plusdental.se Registernummer: HRB 191754. Registeransvarig domstol: Amtsgericht Charlottenburg. Styrelseledamöter Dr. Peter Baumgart, Lukas Brosseder, Eva-Maria Meijnen.

Alla frågor om förfarandet, eventuella klagomål eller andra frågor kan ställas till den centrala e-postadressen, info@plusdental.se, eller via telefonsamtal till PlusDental, telefonnummer 0046850280854.

2. Definitione

För att underlätta läsningen används den generiska maskulina formen i det följande. Kvinnliga och andra könsidentiteter ingår uttryckligen, när innehållet så kräver.

3D-scanning betyder intraoral 3D-scanning utförd av den Samarbetande tandläkaren av användarens över-och underkäke.

Avtrycksmaterial betyder en förpackning bestående av 12 behållare med tandavtrycksmaterial, 4 avtrycksskedar, 1 par skyddshandskar, 1 munspridare samt instruktioner för användaren för att framställa ett tandavtryck av över- och underkäken.

Behandlingsplan betyder den plan som tagits fram av den Samarbetande tandläkaren för individuell behandling av användaren med implantattjänster eller för korrigering av en felställd tand med tandställning från PlusDental.

Behandlingsförslag betyder ett förslag för att korrigera en felpositionerad tand med tandställning eller för behandling av mellanrum mellan tänder med implantattjänst från PlusDental, inklusive en före-och-efter-simulering som skapas individuellt för användaren av en Samarbetande tandläkare på basis av ett tandavtryck, 3D-scanning eller DVT.

DVT betyder avbildning genom digital volymtomografi för lämplighetstestet.

Tjänster betyder alla tjänster som erbjuds av PlusDental på plusdental.de eller, i förekommande fall, genom PlusDental-appen, inklusive försäljning av produkter.

Lämplighetstest betyder undersökning av användaren (inklusive 3D-scanning och DVT) på en partnerpraktik för att kontrollera om implantattjänster är lämpliga.

Implantattjänster avser all tjänster som PlusDental behöver för att förse användaren med tandimplantat, inklusive individuell tillverkning och försäljning av produkter.

Samarbetande tandläkare betyder tandläkare i Tyskland eller annat EU-land som har ett avtal med PlusDental. De utför sitt tandvårdsarbete under eget ansvar. PlusDental har rätt att utfärda professionella instruktioner till Samarbetande tandläkare.

Användare betyder alla fysiska personer som loggar in/registrerar sig på den hemsida som tillhör plusdental.de eller, där så är möjligt, genom PlusDental-appen.

Användarkonto betyder den lösenordskyddade delen av PlusDental-hemsidan som skapas individuellt för användaren när denne loggar in/registrerar sig på plusdental.de eller, i förekommande fall, i PlusDental-appen, och genom vilket beställningar framförallt hanteras och användaren och PlusDental kan kontakta varandra.

Onlinekontroll är det frågeformulär som administreras för en första kontroll av användarens lämplighet för implantattjänster från PlusDental.

Produkter betyder alla varor och tjänster som erbjuds av PlusDental på plusdental.de eller, i förekommande fall, genom PlusDental-appen.

Preliminär rådgivning betyder ett telefonsamtal mellan användaren och en expert från PlusDental.

Före-och-efter-simulering är den 3D-visualisering av användarens över- och underkäke som skapas utifrån det digitala tandavtrycket eller en 3D-scanning eller DVT och som består av bilder av användarens tanduppsättning från tidpunkten då tandavtrycket, 3D-scanningen eller DVT-undersökningen gjordes, till dess en potentiellt framgångsrik behandling med produkter från PlusDental avslutats.

Tandställningar är de tandställningar (så kallade tandställningar) som tillverkas individuellt för den enskilde användaren av PlusDental eller av tredje part på uppdrag av PlusDental i enlighet med behandlingsplanen.

3. Första användning/registrering/tidsbokning

3.1 Användning av PlusDentals tjänster kräver att användaren registrerar sig/loggar in för att beställa avtrycksmaterial, boka tid för en första konsultation eller boka tid för 3D-scanning vid ett av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare på plusdental.de eller, i förekommande fall, i PlusDental-appen.

För att göra detta måste användaren tillhandahålla minst följande uppgifter:

 • För- och efternamn, telefonnummer

 • E-postadress

 • Svar på hälsofrågor om eventuella kontraindikationer som kan förhindra att användaren behandlas med tandställningar från PlusDental.

3.2 Användaren försäkrar att alla uppgifter och all information som denne tillhandahåller i samband med ansöknings-/registreringsprocessen och frågorna avseende lämplighet är korrekta och fullständiga. Användaren får inte ansöka om/registrera ett användarkonto i en annan persons namn eller utge sig för att vara en annan fysisk person.

3.3 Användaren ansvarar för att användarkontot hanteras på säkert och konfidentiellt sätt. Vid inloggning/registrering måste användaren ange ett tillräckligt säkert lösenord. Användaren måste hålla sitt lösenord hemligt och noggrant säkra åtkomsten till sitt användarkonto. Användare måste informera PlusDental omedelbart om det finns tecken på att ett användarkonto har missbrukats av tredje part. PlusDental kommer bara att begära lösenord av användarna i samband med inloggning på plusdental.de eller i PlusDental-appen.

3.4 Användaren försäkrar att han har rätt att vidarebefordra och meddela alla uppgifter som avser hans profil och särskilt att han inte bryter mot tredje parts äganderätt eller dataskyddsföreskrifterna.

4. Föremål för avtalet/tjänsterna och förfarande 

4.1 PlusDental är en kommersiell leverantör av tandställningar och implantattjänster.

4.2 Tjänsterna från PlusDental är endast tillgängliga för fysiska personer över 18 (arton) år som har full rättskapacitet.

4.3 Presentationen av produkterna på plusdental.de och, i förekommande fall, i PlusDental-appen utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande presentation av de produkter som PlusDental potentiellt kan erbjuda. 

4.4 Behandlingen av användaren med individuellt tillverkade tandställningar eller implantattjänster från PlusDental kräver ett i förväg avgivet positivt samtycke från en av PlusDentals Samarbetande tandläkare om användarens allmänna lämplighet för behandling med PlusDentals produkter. (i) vid behandling med tandställningar, antingen ta och skicka fotografier och svara på lämplighetsfrågorna eller skicka ett lämpligt tandavtryck av användarens över- och underkäke som tagits av användaren själv i enlighet med den beskrivning som medföljer det avtrycksmaterial som tillhandahållits av PlusDental, eller skicka en 3D-skanning av över- och underkäken som görs på ett av PlusDentals konsultationsställen eller på en Samarbetande tandläkares mottagning, eller (ii) skicka ett tandavtryck av användarens över- och underkäke som gjorts av användaren själv i enlighet med den beskrivning som medföljer det avtrycksmaterial som tillhandahållits av PlusDental, eller skicka en 3D-skanning av över- och underkäken som görs på ett av PlusDentals konsultationsställen eller på en Samarbetande tandläkares mottagning, eller (ii), för implantattjänster, en positiv onlineundersökning, en positiv första intervju och ett positivt lämplighetstest.

4.5 Behandling med tandställningar från PlusDental

4.5.1 Förfarande

4.5.1.1 Genom att klicka på knappen ”Boka tid” kan användaren boka ett personligt besök för 3D-scanning av käken och fotografering vid ett av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare.

4.5.2 Alternativt kan användaren själv fastställa sin tandstatus med hjälp av avtrycksmaterial som kan beställas från PlusDental och genom att ta fotografier i enlighet med instruktioner som medföljer avtrycksmaterialet. Genom att klicka på knappen Beställning till betalning (Order now subject to payment), lämnar användaren ett bindande anbud för att köpa ett avtrycksmaterial. Bekräftelse av att beställningen mottagits skickas till den e-postadress som användaren angivit i samband med registrering/inloggning omedelbart efter att beställningen skickats och utgör inte avtalsaccept. Avtalet träder endast i kraft genom en uttrycklig förklaring från PlusDental eller genom att avtrycksmaterialet skickas. I detta eller i ett separat e-postmeddelande, dock senast i samband med att varan levereras, kommer avtalstexten (bestående av beställning, Allmänna villkor och beställningsbekräftelse) att skickas av PlusDental till kunden i ett permanent datamedium (e-post eller utskrift på papper) (avtalsbekräftelse). Avtalstexten lagras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För att garantera att tandavtrycket är uppdaterat måste användaren returnera det till PlusDental inom en vecka efter att avtrycket gjorts.

4.5.1.3 Varken 3D-scanningen eller köp av avtrycksmaterialet utgör en skyldighet för användaren att köpa de specialtillverkade tandställningarna.

4.5.1.4 I samband med att avtrycket görs eller innan 3D-scanningen framställs skall användaren svara på frågor avseende lämplighet, med information om tandhälsa och tandstatus. I samband härmed inhämtas uppgifter om eventuella felriktade tänder, tidigare sjukdomar, tidigare tandställningar och allmän tandhälsa.

4.5.1.5 Om den information som användaren tillhandahåller som svar på frågorna om lämplighet utesluter behandling av användaren med tandställningar från PlusDental (negativ bedömning av Samarbetande tandläkare), kommer PlusDental att rekommendera att användaren kontaktar en lokal tandläkare eller ortodontist. I sådant fall kan behandling av användaren med tandställningar från PlusDental inte genomföras.

4.5.2 Lämplighet för behandling av användarens bettfel med PlusDental tandställningar

4.5.2.1 Om användaren beslutar att låta framställa en 3D-scanning vid något av PlusDentals konsultationsställen eller hos en Samarbetande tandläkare för att fastställa sin tandstatus, skickas 3D-scanningen och de foton som tagits (ansiktet framifrån, profil, tanduppsättning med munspridare) till en eller flera Samarbetande tandläkare efter att scanningen gjorts. Med hjälp av denna 3D-scanning, fotografierna och svaren på frågorna om lämplighet gör den Samarbetande tandläkaren en bedömning (avtal) för PlusDentals räkning om huruvida PlusDentals produkter är lämpliga för att korrigera användarens bettfel.

4.5.2.2 Om användaren väljer att själv göra avtryck och ta bilder med hjälp av det avtrycksmaterial som skickats av PlusDental för att bestämma sin tandstatus måste användaren både göra tandavtrycket (avtryck) och ta de fotografier som han ska ta (ansiktet framifrån, profil, tanduppsättning med munspridare) i enlighet med beskrivningen i de instruktioner som bifogas avtrycksmaterialet. De avtryck som görs av användaren skall skickas till PlusDental med post. Foton och svar på lämplighetsfrågorna skall laddas upp av användaren via hans användarkonto eller skickas med e-post till info@plusdental.de. Mottagande av alla skickade avtryck, fotografier och svaren på lämplighetsfrågorna bekräftas via e-post till användaren.

4.5.2.3 Om det tandavtryck som användaren gjort har framställts korrekt och därför är lämpligt som underlag för en medicinsk bedömning av den allmänna lämpligheten för behandling med PlusDentals produkter kommer en Samarbetande tandläkare att göra en bedömning för PlusDentals räkning om huruvida PlusDentals produkter är lämpliga för att korrigera användarens bettfel.

 4.5.2.4 Om den Samarbetande tandläkaren anser att det tandavtryck som skapats av användaren inte är lämpligt för att göra en bedömning kommer PlusDental att informera användaren om detta via e-post. I sådant fall kommer användaren att uppmanas att göra ett nytt avtryck som gör det möjligt att bedöma om behandling är lämplig.

 4.5.2.5 Om den Samarbetande tandläkaren anser att de fotografier som tagits av användaren inte är lämpliga för att göra en bedömning kommer PlusDental att informera användaren om detta via e-post. I sådant fall kommer användaren att uppmanas att göra ett nytt avtryck som gör det möjligt att bedöma om behandling är lämplig.

 4.5.2.6 Den Samarbetande tandläkarens bedömning skickas till användaren tillsammans med en före-och-efter-simulering inom 21 dagar efter att scanningen har gjorts på ett konsultationsställe eller på den Samarbetande tandläkarens mottagning eller efter att Plus Dental har bekräftat mottagande av samtliga avtryck, fotografier och svar på frågorna om lämplighet via e-post.

4.5.2.7 Före-och-efter-simuleringen utgör bara en prognos avseende ett potentiellt behandlingsresultat, vilket inte kan garanteras. Behandlingsframgång är inte enbart avhängig användarens efterlevnad av den behandlingsplan som tagits fram av den Samarbetande tandläkaren (särskilt avseende hur regelbundet och hur länge tandskenan ska användas), utan också respektive användares anatomi och individuella egenskaper.

4.5.2.8 Genom att före-och-efter-simuleringen skickas och behandlingsplanen tillhandahålls i det skyddade användarkontot erbjuder PlusDental användaren att ingå ett behandlingsavtal för behandling med tandställning i den utsträckning som anges i behandlingsplanen samt ett avtal om arbete och material för de tandställningar som krävs för behandlingen.

4.5.2.9 I händelse av en negativ bedömning, dvs. om den Samarbetande tandläkaren anser att användaren inte är lämplig för behandling med Plus Dentals produkter av skäl som har med användarens tänder att göra, kommer användaren att informeras om detta via e-post. I sådana fall kommer PlusDental att betala tillbaka inköpspriset för avtrycksmaterialet. För återbetalningen kommer PlusDental att använda samma betalningsmetod som användaren använde för den ursprungliga beställningen. Användaren kommer inte att debiteras några avgifter för återbetalningen.

4.6 Tillhandahållande av implantattjänster av PlusDental

4.6.1 Förfarande

4.6.1.1 Om användaren efter genomgången onlineundersökning på PlusDentals hemsida är kandidat för behandling med implantattjänster från Plus Dental kan han boka en icke-bindande preliminär konsultation. Om inga kontraindikationer för implantattjänster från PlusDental föreligger efter telefonkonsultation och utfrågning kan användaren under detta telefonsamtal boka tid för en lämplighetsundersökning med 3D-scanning av de aktuella käkarna samt DVT hos den Samarbetande tandläkaren.

4.6.1.2 Varken det preliminära samtalet eller lämplighetsundersökningen innebär att användaren förbinder sig att använda PlusDentals implantattjänster.

4.6.1.3 I samband med onlineundersökningen och den preliminära konsultationen skall användaren svara på frågor om lämplighet med information om tandhälsa och tandstatus. Lämplighetsfrågorna täcker också ytterligare uppgifter som skall inhämtas, särskilt om eventuella tidigare sjukdomar och om allmän tandhälsa.

4.6.1.4 Om den information som användaren tillhandahåller som svar på frågorna om lämplighet utesluter behandling av användaren med implantattjänster från PlusDental (negativ bedömning av Samarbetande tandläkare), kommer PlusDental att rekommendera att användaren kontaktar en lokal tandläkare eller implantatspecialist. I sådant fall kan behandling av användaren med implantattjänster från PlusDental inte genomföras.

4.6.2 Användarens tandstatus och dennas lämplighet för behandling med implantattjänster från PlusDental

4.6.2.1 De fynd som görs vid de undersökningar som genomförs av den Samarbetande tandläkaren som en del av lämplighetsundersökningen (inklusive 3D-scaning, DVT) skickas därefter till den Samarbetande tandläkaren. På grundval av dessa fynd och svaren på lämplighetsfrågorna gör den Samarbetande tandläkarenen en bedömning (avtal) för PlusDentals räkning avseende användarens lämplighet för implantattjänster och produkter från PlusDental. 

4.6.2.2 Den Samarbetande tandläkarens bedömning skickas till användaren tillsammans med en före-och-efter-simulering inom 21 dagar efter att en lämplighetsundersökning utförts hos den Samarbetande tandläkaren.

4.6.2.3 Före-och-efter-simuleringen utgör bara en prognos avseende ett potentiellt behandlingsresultat, vilket inte kan garanteras. Behandlingsframgång är inte enbart beroende av att användaren följer den Samarbetande tandläkarens instruktioner, utan också av respektive användares anatomi och individuella egenskaper.

4.6.2.4 Genom att före-och-efter-simuleringen skickas till det skyddade användarkontot erbjuder PlusDental användaren att ingå ett avtal för behandling med implantattjänst i den utsträckning som anges i före-och-efter-simuleringen samt ett avtal om arbete och material för de borrmallar och överbyggnader som krävs för behandlingen.

4.6.2.5 I händelse av en negativ bedömning, dvs. om tandläkaren i partnerpraktiken anser att användaren inte är lämplig för behandling med implantattjänster eller Plus Dentals produkter av skäl som har med användarens tänder att göra, kommer användaren att informeras om detta via e-post. 

4.7 Orderhantering och leverans 

4.7.1 Om användaren beslutar sig för behandling med PlusDentals produkter efter en positiv bedömning av den Samarbetande tandläkaren meddelar användaren PlusDental sitt beslut genom användarkontot.

4.7.2 PlusDental bekräftar mottagande av meddelande enligt 4.7.1 av de Allmänna villkoren med e-post.

I detta eller i ett separat e-postmeddelande, dock senast i samband med leveransen av produkterna, skickas avtalstexten (bestående av beställningen, allmänna villkor och beställningsbekräftelse) av PlusDental till kunden i ett hållbart datamedium (e-postmeddelande eller utskrift på papper) (avtalsbekräftelse). Avtalstexten kommer att lagras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

4.7.3 Vid mottagande av meddelande enligt punkt 4.7.1 i dessa Allmänna villkor träffas ett behandlingsavtal och ett avtal om arbete och tjänster för tandställningar eller borrmallar och överbyggnader som skall tillverkas individuellt i enlighet med behandlingsplanen mellan användaren och PlusDental, i enlighet med punkterna 4.5.2.8 och 4.6.2.4 av dessa Allmänna villkor. 

4.7.4 Efter mottagande av meddelande enligt punkt 4.7.1 i de Allmänna villkoren kommer PlusDental att påbörja tillverkning av de tandställningar eller borrmallar som skall tillverkas individuellt för användaren. Tillverkningen av de individuellt tillverkade överbyggnaderna inleds så snart som den Samarbetande tandläkaren bedömer att implantaten är fullständigt läkta. PlusDental förbehåller sig rätten att inte själva tillverka de individuellt tillverkade tandställningarna, borrmallarna eller överbyggnaderna utan att överlåta tillverkningen till tredje part. Denna tredje part kan ha sitt säte och tillverkningsanläggning utomlands. I sådana fall skall PlusDental fortsätta vara användarens avtalspart.

4.7.5 Användaren samtycker till att fakturor och kreditfakturor endast skapas elektroniskt.

4.8 Behandlingsförlopp

4.8.1 Det specifika behandlingsförloppet bestäms av den behandlingsplan som upprättats av den Samarbetande tandläkaren.

4.8.2 Användaren förbinder sig (i) vid behandling med tandställningar, att förse den Samarbetande tandläkaren med bilder av sin tanduppsättning vid de tidpunkter som anges i behandlingsplanen, vilka skall tas av användaren i enlighet med bruksanvisningen för tandställningarna och ladda upp dessa i PlusDental-appen, och (ii), vid behandling med implantattjänster, samarbeta i genomförandet av den behandlingsplan som upprättats av den Samarbetande tandläkaren. För detta skall han följa den Samarbetande tandläkarens instruktioner.

4.8.3 För all behandling med tandställningar måste tandställningarna för över- och underkäke bäras i enlighet med instruktionerna i behandlingsplanen. 

4.8.4 Användaren kan kontakta PlusDentals jourtelefon med allmänna frågor, förslag och problem på 0049 030 54 908 000 eller via e-post till kundsupport på info@plusdental.de. Om frågan avser behandling av en Samarbetande tandläkare eller om det föreligger ett medicinskt problem kommer frågan att besvaras av den Samarbetande tandläkaren.

5 Användarens åligganden

5.1 Om användaren beslutar att köpa avtrycksmaterialet förbinder han sig att göra avtrycket i enlighet med den beskrivning (instruktioner) som medföljer avtrycksmaterialet.

5.2 Användaren är medveten om att underlåtenhet att följa behandlingsplanen eller de instruktioner som gäller för behandling med tandställningen eller den Samarbetande tandläkarens instruktioner kan leda till oönskade effekter avseende behandlingsresultatet.

5.3 Användaren skall omgående rådgöra med en tandläkare eller ortodontist, vid behov på akutmottagning, i akuta medicinska fall.

5.4 Vidare är användaren ansvarig för att se till att de uppgifter han tillhandahåller är fullständiga, korrekta och uppdaterade och att de inte gör intrång i tredje parts rättigheter. 

Särskilt är det förbjudet för användaren att:

 • Använda en annan persons användarkonto, skapa en falsk identitet för plusdental.de eller försöka göra detta

 • Tillhandahålla felaktiga uppgifter

 • Skicka in ett tandavtryck som inte är hans eget eller medvetet förfalska tandavtrycket eller framställa det i strid med instruktionerna.

5.5 Om det föreligger specifika indikationer på att en användare bryter mot lagregler, tredje parts rättigheter eller dessa användnings- och affärsvillkor eller om PlusDental har något annat berättigat intresse förbehåller sig PlusDental rätten att vidta följande åtgärder, särskilt att:

 • Radera användarkonton

 • Varna användare

 • Blockera användare tillfälligt eller permanent

6. Priser och leverans

6.1 De priser som anges tillsammans med före-och-efter-simuleringen gäller för PlusDentals tjänster och produkter.

6.2 De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt, i tillämpliga fall.

6.3 Användaren samtycker uttryckligen till att fakturor kan skickas till den e-postadress som han tillhandahållit.

6.4 I det angivna priset för avtrycksmaterialet ingår inköpspriset för avtrycksmaterialet, leverans till användaren samt därpå följande konsultation avseende allmän lämplighet, inklusive före-och-efter-simuleringen. Användaren kan betala för avtrycksmaterialet genom förskottsbetalning, kreditkort, SEPA Direct Debit (autogiromedgivande) eller PayPal. Avgiften skall betalas utan avdrag. Avtrycksmaterialet kan inte betalas genom avbetalning. 

6.5 PlusDentals produkter och tjänster kan betalas genom förskottsbetalning, kreditkort, SEPA Direct Debit (autogiromedgivande), PayPal eller avbetalning. Den avgift som meddelas användaren och som skall betalas till PlusDental täcker alla kostnader för tillverkning av de tandställningar, borrmallar och överbyggnader som behövs enligt behandlingsplanen.

6.6 I de fall där användaren väljer avbetalning samarbetar PlusDental med ZAB Abrechnungsgesellschaft mbH, Byk-Gulden-Straße 59, 78467 Konstanz, Tyskland. Detta företag förbehåller sig rätten att ta en kreditupplysning på användaren. Om kreditupplysningen är negativ kan användaren välja någon av de övriga betalningsmetoder som erbjuds.

6.7 Avtrycksmaterialet skickas vanligtvis till användaren inom 3-5 dagar efter mottagen betalning.

7. Lagstadgad ångerrätt vid köp av avtrycksmaterial

7.1 Ångerrättspolicy: Användaren har rätt att frånträda avtalet om köp av avtrycksmaterial inom 14 (fjorton) dagar utan att ange något skäl för detta. Ångerrättsperioden är 14 (fjorton) dagar från det datum då användaren tog varorna i besittning. För att agera inom ångerrättsperioden räcker det att skicka ett meddelande om att man utövar sin ångerrätt innan ångerrättsperioden löper ut.

För att utöva ångerrätten måste användaren informera PlusDental om sitt beslut att frånträda avtalet. Detta skall göras genom att skicka en tydlig förklaring med post till Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland, eller med e-post till info@plusdental.de. Användaren kan använda det bifogade standardformuläret för ångerrätt för detta syfte. Det är inte obligatoriskt att använda standardformuläret.

I händelse av att ångerrätten utnyttjas skall användaren omedelbart returnera avtrycksmaterialet till PlusDental eller senast fjorton (14) efter att användaren har meddelat PlusDental om att han frånträder avtalet. Tidsfristen skall anses vara uppfylld om användaren skickar avtrycksmaterialet innan perioden om fjorton dagar löpt ut. Efter mottagande av avtrycksmaterialet skall PlusDental omgående eller senast inom 14 (fjorton) dagar återbetala det pris som redan betalats av användaren. PlusDental kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som användaren nyttjade för den ursprungliga beställningen. Användaren kommer inte att debiteras några avgifter för återbetalningen.

De direkta kostnaderna för returen skall bäras av användaren.

Användaren ansvarar endast för värdeförlust på avtrycksmaterialet om denna uppkommit till följd av sådan hantering av användaren som inte krävs för att kontrollera avtrycksmaterialets status, egenskaper eller funktion.

Standardformulär för utnyttjande av ångerrätt

Följande standardformulär för utövande av ångerrätten kan användas av användaren för att frånträda avtalet:

Om ni vill frånträda avtalet, fyll i denna blankett och skicka den med post till: Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland, eller med e-post till info@plusdental.de.

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som jag/vi (*) träffat för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Kundens/kundernas namn

- Kundens/kundernas adress

- Kundens/kundernas namnteckning (endast vid brevkommunikation)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Efter mottagande av meddelande om utnyttjande av ångerrätt kommer PlusDental att bekräfta mottagande av frånträdelse till användaren på en e-postadress som användaren angav vid registreringen.

Observera: Ångerrätten gäller inte om förseglingen har brutits: Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera av hälso- eller hygienskäl om förseglingen har avlägsnats efter leverans. Användaren mottager följande komponenter i förseglad förpackning:

 • Behållare med material för tandavtryck

 • Munspridare

Ångerrätten upphör att gälla om användaren bryter förseglingen för ovanstående komponenter.

7.2 Ingen ångerrätt för användaren för individuellt tillverkade produkter

Användaren har inte ångerrätt med avseende på köp av tandställningar, borrmallar och överbyggnader som tillverkas särskilt för användaren, eftersom dessa inte är prefabricerade produkter utan tydligt skräddarsydda för användarens personliga behov. Användarens beställning av individanpassade tandställningar eller borrmallar och överbyggnader undantas därför uttryckligen från principen om ångerrätt.

8. Garanti

8.1 För köp av avtrycksmaterial samt tandställningar, borrmallar och överbyggnader som skall tillverkas av PlusDental gäller lagstadgade garantier enligt Konsumentköplagen, såvida inte det aktuella köpet helt har undantagits från garantin.

8.2 Beskrivningar av tjänster och produkter på annan plats än i dessa Allmänna villkor, särskilt i broschyrer, flygblad, testresultat, på hemsidan osv., såväl som i skriftliga eller muntliga uttalanden av PlusDentals anställda, utgör inte garanterade egenskaper eller garantier.

8.3 Alla frågor rörande anspråk enligt garantin kan skickas till följande e-postadress: info@plusdental.se.

9. Kompensation/kvittning

Förutom i fall av oomtvistade eller rättsligt fastställda anspråk har användaren inte rätt att reducera eller kvitta den aktuella avgiften. Detta gäller även vid krav på reducering av avgiften. Användaren har rätt att betala avgiften som reserverad betalning och återkräva den i efterhand.

10. Ansvar

10.1 PlusDental och dess ställföreträdare skall inte ansvara för mindre åsidosättanden av sina förpliktelser till följd av oaktsamhet, såvida inte skadeståndsanspråk uppkommer till följd av skada som hotar liv eller hälsa eller till följd av att garantier påverkas och bedrägligt dolda brister föreligger. Vidare skall ansvaret för åsidosättande av skyldigheter, vars fullgörande för det första möjliggör korrekt genomförande av avtalet och vilka användaren regelmässigt kan lita på efterlevs (väsentliga avtalsskyldigheter), inte påverkas. I händelse av mindre överträdelse till följd av oaktsamhet av en väsentlig avtalsskyldighet skall PlusDental och dess ställföreträdare vara ansvariga upp till ett belopp som begränsas av den skada som kan förutses vid tiden för träffande av avtalet och som är typisk för avtalet.

10.2 Användaren är medveten om att före-och-efter-simuleringen endast utgör en icke-bindande prognos om ett tänkbart behandlingsresultat som inte kan garanteras. Behandlingsresultatet är inte enbart beroende av att användaren följer den behandlingsplan som upprättats av den Samarbetande tandläkaren eller den Samarbetande tandläkarens instruktioner (särskilt avseende regelbunden användning av tandställningarna och hur längre dessa används samt instruktioner för sårvård och munhygien), utan också respektive användares anatomi och individuella egenskaper. PlusDental är därför inte ansvarigt för det medicinska/kosmetiska resultatet och/eller för att behandling med /tandställningar leder till medicinsk/kosmetisk nytta.

10.3 PlusDentals ansvar enligt Produktansvarslagen och Patientskadelagen påverkas inte.

10.4 Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk som kan framföras av användaren är ett år från det att preskriptionstiden börjar gälla. Dock gäller detta inte för skadeståndsanspråk till följd av skada på liv och hälsa.

11. Kommunikation

11.1 Såvida inte annat överenskommes kan användaren skicka alla meddelanden till PlusDental med e-post eller, i förekommande fall, via användarkontot eller appen. PlusDental kan skicka meddelanden avseende användaren med e-post eller brev till de adresser som användaren har angett som aktuella kontaktuppgifter i sitt användarkonto.

11.2 Användaren samtycker uttryckligen till att all avtalsrelaterad kommunikation, inklusive användarens hälsouppgifter, kan ske med hjälp av (okrypterad) e-post. Användaren är medveten om att endast begränsad sekretess garanteras för okrypterad e-post.

12 Datahantering/dataskydd

12.1 För korrekt genomförande av avtalet är det nödvändigt att inhämta, lagra, bearbeta och använda personuppgifter, inklusive hälsodata, om användaren, särskilt för att översända dessa till Samarbetande tandläkare, tandläkare på partnerpraktiker samt till tredje part som har givits i uppdrag att tillverka tandställningarna, borrmallarna eller överbyggnaderna. PlusDental garanterar konfidentiell hantering av dessa uppgifter i enlighet med relevanta lagbestämmelser om dataskydd såväl som bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen i enlighet med PlusDentals separata integritetspolicy.

12.2 Användaren befriar den Samarbetande tandläkaren från dennes medicinska tystnadsplikt gentemot PlusDental. Dessutom befriar användaren PlusDental från dess tystnadsplikt gentemot den Samarbetande tandläkaren och tredje part som anlitas för tillverkning av tandställningarna.

13 Tredje parts utövande av rättigheter, avtalsöverlåtelse

13.1 För att genomföra avtalet och utöva de rättigheter som tillkommer PlusDental äger PlusDental utnyttja andra företags tjänster, särskilt för vidareutveckling, validering och tillhandahållande av hemsida mm.

13.2 Användaren äger inte överlåta rättigheter och skyldigheter till följd av detta avtal till tredje part. PlusDental har rätt att helt eller delvis överlåta PlusDentals rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom detta avtalsförhållande till tredje part med en uppsägningstid om 4 (fyra) veckor. I sådana fall har användaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

14. Slutbestämmelser

14.1. In den mån PlusDental erbjuder ytterligare tjänster skall dessa Allmänna villkor gälla för dessa tjänster, med undantag för de bestämmelser som uteslutande avser PlusDentals onlinebutik, korrigering av bettfel eller implantattjänster. I alla övriga fall skall de lagstadgade bestämmelserna gälla.

14.2 PlusDental förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor utan att ange något skäl för detta om så krävs till följd av ändringar av lagstiftning eller jurisdiktion eller officiella åtgärder på grund av teknisk utveckling.

14.3 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor helt eller delvis är eller blir ogiltig skall återstående bestämmelser eller avtalet mellan användaren och PlusDental inte påverkas. Parterna skall då ersätta den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som i så stor utsträckning som möjligt uppfyller det ekonomiska syftet med den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen.

14.4 Avtal med PlusDental avfattas och ingås uteslutande på svensk språket.

14.5 Svensk lag skall gälla.

14.6 Uppfyllelseorten skall vara Stockholm.

Kan jag behandlas?